TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1770/CT-TTHT
V/v: thuế thu nhập cá nhân

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:

Hợp Đồng Hợp Tác KD Thêu Vi Tính Quảng Dương
Văn Phòng Điều Hành Tại TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ : Tòa nhà Helios, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12.
Mã số thuế : 0302405926

Trả lờivăn bản số 01/CV-QD ngày 24/02/2012 của Công ty về quyết toán thuế thu nhậpcá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của BộTài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế quy định về khaithuế, tính thuế;

- Căn cứ điều 5Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài Chính hướng dẫn sửa đổi,bổ sung tiết 1.2.7 khoản 1 mục II phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày30/9/2008 của Bộ Tài chính về thuế TNCN :

Các tổ chức, cá nhân chi trảtiền hoa hồng đại lý bán hàng hoá; tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiềnchi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 500.000đồng trở lên cho mỗi lần chi trả hoặc tổng giá trị hoa hồng, tiền công dịch vụthì phải khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau:

- Áp dụng thống nhất một mức khấu trừtheo tỷ lệ 10% trên thu nhập chi trả, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có vănbản hướng dẫn mức tạm khấu trừ

...

Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê laođộng theo thời vụ từ trên 3 tháng đến dưới 12 tháng và có hợp đồng lao động thìkhông áp dụng khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% theo từng lần chi trả thu nhập haytổng thu nhập mà thực hiện tạm khấu trừ thuế theo Biểu luỹ tiến từng phần tínhtrên thu nhập tháng”;

- Căn cứ Điều 1 Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 04/08/2011 sửa đổi Điều 5 Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày27/3/2009 Bộ Tài chính (có hiệu lực kể từ ngày 19/09/2011):

Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lýbán hàng hoá; tiền lương, tiền công, tiền dịch vụ khác, tiền chi khác cho cánhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 1.000.000 đồng/lần trởlên thì thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướngdẫn sau:

- Áp dụng mức khấu trừ theo tỷ lệ10% trên thu nhập trả cho các cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhânkhông có mã số thuế, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫnmức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lýxổ số).

Căn cứ quy định nêu trên,trường hợp Công ty ký hợp đồng với người lao động, thời hạn hợp đồng từ 12tháng, nhưng người lao động thực tế chỉ làm việc tại Công ty dưới 3 tháng (theonăm dương lịch) thì khi thanh toán tiền lương cuối cùng, Công ty phải tính khấutrừ lại thuế TNCN theo thuế suất 10% cho mỗi lần chi trả từ 1.000.000 đồng/ lầntrở lên đối với cá nhân có mã số thuế hoặc theo thuế suất 20% nếu cá nhân khôngcó mã số thuế. Trước ngày 19.9.2011 mỗi lần chi trả từ 500.000 đồng/lần trở lên(không phân biệt có mã số thuế hay không có mã số thuế) Công ty khấu trừ 10%thuế TNCN.

Cuối năm, khi khai quyết toán thuế TNCN, Công ty chỉcó trách nhiệm khai số thu nhập, số thuế đã khấu trừ của người lao động trênmẫu 05B/BK-TNCN (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ).

Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quyđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận
- Như trên;
- P.KT2;
- Phòng PC;
- Phòng TNCN;
- Lưu: VT, TTHT
374_47866 /12 pthy

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga