VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 1771/VPCP-QHQT

V/v: Báo cáo kết quả tham dự Hội nghị Thống đốc NHTW SEACEN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

Xét Tờ trình của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 23/TTr-NHNN ngày 10 tháng 3 năm 2010) về báo cáo kết quả tham dự Hội nghị Thống đốc NHTW SEACEN, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phối hợp với các cơ quan liên quan, tiếp tục theo dõi tình hình kinh tế, tài chính, tiền tệ trên thế giới và trong khu vực, tăng cường trao đổi thông tin, đối thoại chính sách với các Ngân hàng Trung ương, Cơ quan quản lý tiền tệ để chủ động, kịp thời tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp điều hành chính sách tài chính, tiền tệ, bảo đảm kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để báo cáo);
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng