BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1772/TCHQ-TXNK
V/v điều chỉnh thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

- Cục Hải quan Lạng Sơn;
- Tổng Công ty máy và thiết bị công nghiệp.
(số 2 Triệu Quốc Đạt, Hà Nội)

Trả lời công văn số 330/CV-TBCT1 ngày 31/3/2011 của TổngCông ty máy và thiết bị công nghiệp về việc nộp bổ sung chênh lệch thuế giá trịgia tăng (GTGT), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Mục I, Phần Đ Thông tư số 129/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về thuế GTGT, thì: Cơ quanthuế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế GTGT và hoàn thuế GTGTđối với cơ sở kinh doanh. Cơ quan hải quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiệnquản lý thu thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu.

Theo quy định tại điểm 7, Mục I, Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý cáckhoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, thì: Trường hợp người nộpthuế tự phát hiện sai sót về mục lục NSNN, kỳ thuế, tên và mã số cơ quan thu,…thì người nộp thuế phải lập và gửi giấy đề nghị điều chỉnh thu nộp NSNN kèmtheo chứng từ nộp tiền (bản sao và bản gốc) cho cơ quan thu. Cơ quan thu thựchiện kiểm tra, xác nhận thông tin điều chỉnh trên giấy đề nghị điều chỉnh vàgửi KBNN nơi thu NSNN để thực hiện điều chỉnh.

Theo đó, Cơ quan hải quan không thực hiện hoàn thuế GTGT.Tuy nhiên, trường hợp Tổng Công ty máy và thiết bị công nghiệp được điều chỉnhsố tiền nộp thuế từ tờ khai bị hủy sang tờ khai mới theo quy định tại điểm 7,Mục I, Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính.Tổng Công ty phải lập và gửi giấy đề nghị điều chỉnh thu nộp NSNN kèm theochứng từ nộp tiền (bản sao và bản gốc) cho cơ quan thu. Cơ quan hải quan ghixác nhận điều chỉnh số tờ khai trên mặt trước của giấy nộp tiền điều chỉnh từtờ khai cũ sang tờ khai mới. Cục Hải quan Lạng sơn lập chứng từ ghi sổ hạchtoán lại số thu trong tháng và ghi rõ việc điều chỉnh số thuế đã điều chỉnhsang tờ khai sau và thanh khoản nợ thuế cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng Công ty máy và thiết bịcông nghiệp biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường