công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 1772 TCT/NV7 NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2002
VỀ VIỆC THUẾ ĐỐI VỚI KHOẢN TIỀN DOANH NGHIỆP
ĐƯỢC NHÀ NƯỚC ĐỀN BÙ KHI THU HỒI ĐẤT

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Nam

Trả lời Công văn số150 CT/DNQH ngày 26/3/2002 của Cục thuế tỉnh Hà Nam hỏi về chính sách thuế giátrị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với khoản tiền Nhànước đền bù cho doanh nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất của doanh nghiệp để dùngvào mục đích công cộng, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại khoản 5, Điều 4, Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế GTGT: "Đối tượng thuộc diện không chịu thuế GTGT: Chuyển quyền sử dụng đấtthuộc diện chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất" thì: khoản tiền mà Nhà nước đềnbù cho doanh nghiệp khi Nhà nước thu hồi một phần đất của doanh nghiệp để dùngvào mục đích công cộng không phải là doanh thu của hoạt động sản xuất kinhdoanh. Vì vậy khoản tiền doanh nghiệp được đền bù này thuộc diện không chịuthuế GTGT.

- Theo quy định tại Điều 6, Luật thuế TNDN về đối tượng chịuthuế TNDN: "Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinhdoanh, dich vụ và thu nhập khác, kể cả thu nhập sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ởnước ngoài" thì khoản tiền Nhà nước đền bù cho doanh nghiệp khi Nhà nước thuhồi một phần đất của doanh nghiệp là khoản thu nhập khác được hạch toán vào thunhập để xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNDN. Cách xác định khoản thunhập khác như sau:

+ Nếu là đất thuê của Nhà nước thì số tiền tính vào thu nhậpdoanh nghiệp là khoản chênh lệch giữa tiền đền bù thiệt hại về đất (không baogồm khoản đền bù giá trị tài sản trên đất) và số tiền thuê đất đã nộp NSNNnhưng chưa hạch toán vào chi phí kinh doanh.

+ Nếu đất thuộc quyền sử dụng của Công ty và có hoá đơnchứng từ nộp tiền sử dụng đất vào NSNN hoặc tiền chi ra để nhận chuyển nhượngquyền sử dụng đất mà các khoản tiền này không có nguồn gốc từ NSNN và theo dõitrên sổ sách kế toán như tài sản cố định vô hình thì số tiền tính vào thu nhậpdoanh nghiệp là khoản chênh lệch giữa tiền đền bù thiệt hại về đất với số tiềncòn lại trên sổ kế toán. Đồng thời doanh nghiệp phải thực hiện hạch toán điềuchỉnh giá trị tài sản và vốn cố định.

+ Nếu là đất được giao thì số tiền tính vào thu nhập doanhnghiệp là toàn bộ số tiền được đền bù thiệt hại về đất.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Hà Nam biết vàhướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện.