BỘ THƯƠNG MẠI--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1772/TM-ĐT
V/v: nhập khẩu dầu thực vật để kinh doanh của FDI

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2001

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Bộ Thương mại nhận được công văn số 16CV/2001-CALOFIC ngày 26/3/2001 của Công ty liên doanh Dầu thực vật Cái Lân vềviệc xin nhập khẩu và nhượng bán 5.000 tấn dầu thực vật thô cho Công ty dầuthực vật Nghệ An và các cơ sở chế biến thức ăn gia súc và công văn số 925 CV-UBngày /4/2001 của UBND tỉnh Nghệ An về việc đề nghị cho Công ty dầu thực vậtNghệ An được mua nguyên liệu của Công ty dầu thực vật Cái Lân,

Sau khi nghiên cứu, Bộ Thương mại có ý kiến nhưsau:

1- Theo quy định tại khoản 4, mục IV Phụ lục 1Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ thì “Dự án đầu tư vàodịch vụ nhập khẩu, dịch vụ phân phối trong nước thực hiện theo quy định của Thủtướng Chính phủ”, Giấy phép đầu tư của Công ty Dầu thực vật Cái Lân (số 1645/GPngày 12/8/1996 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp) không quy định Công ty được kinhdoanh hàng nhập khẩu. Mặt khác, tại điểm 3 mục II Thông tư số 22/2000/TT-BTMngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại thì “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàikhông được nhận uỷ thác nhập khẩu cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam”.

Vì vậy, Bộ Thương mại không có cơ sở xem xét,giải quyết cho Công ty Dầu thực vật Cái Lân nhập khẩu dầu thực vật thô để báncho Công ty Dầu thực vật Nghệ An.

2- Theo ý kiến của UBND tỉnh Nghệ An nêu tạicông văn số 925 CV-UB dẫn trên thì Công ty dầu thực vật Nghệ An đang gặp phảimột số khó khăn là:

- Nhà máy sản xuất nằm xa cảng biển.

- Kho chứa nguyên liệu không đầy đủ.

- Nguồn vốn hạn hẹp nên Công ty này chưa thểnhập khẩu trực tiếp.

Xét trường hợp cụ thể này, Bộ Thương mại thấycần xem xét, cho phép Công ty Dầu thực vật Cái Lân được nhập khẩu bán cho Côngty Dầu thực vật Nghệ An một số lượng nhất định, đồng thời Công ty Dầu thực vậtCái Lân phải đảm bảo mục tiêu đầu tư quy định trong Giấy phép đầu tư.

Tuy nhiên, việc giải quyết vấn đề trên phải tuânthủ quy định của pháp luật, do vậy, Bộ Thương mại đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầutư, UBND tỉnh Quảng Ninh (cơ quan được uỷ quyền cấp Giấy phép đầu tư) xem xét,cho ý kiến về việc Công ty Dầu thực vật Cái Lân nhập khẩu dầu thực vật thô đểbán cho Công ty Dầu thực vật Nghệ An.

Trong trường hợp, Công ty Dầu thực vật Cái Lânmuốn kinh doanh hàng nhập khẩu lâu dài (nhập khẩu nguyên liệu thô bán cho Côngty Dầu thực vật Nghệ An) thì Công ty Dầu thực vật Cái Lân phải làm giải trìnhbáo cáo cơ quan cấp Giấy phép đầu tư bổ sung chức năng này vào Giấy phép đầu tư.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh QuảngNinh xem xét, cho ý kiến sớm để Bộ Thương mại kịp thời trả lời UBND tỉnh NghệAn và Công ty Dầu thực vật Cái Lân.

Trân trọng.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu