BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17726/BTC-TCHQ
V/v xuất khẩu than tận thu

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Công ty PT. Vietmindo Energitama
(Đ/c: Uông Thượng, Uông Bí, Quảng Ninh)

Phúc đáp công văn số 330/LO /VE/A2-XI/2014 ngày18/11/2014 và công văn số 334/LO /VE/MOF/A2-XII/2014 ngày 01/12/2014 của Công ty PT. Vietmindo Energitama về việc xuất khẩu than tận thu của Công ty trong quý IV năm 2014, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo công văn số 8948/VPCP-KTN ngày 10/11/2014 củaVăn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải:“1.Đồng ý về việc tận thu than thương phẩm từ xít thải tại khu vực mỏ... 2. Việc xuất khẩu than thực hiện theo quy định hiện hành.”Như vậy, nội dung công văn số 8948/VPCP-KTN Phó Thủ tướng chính phủ chỉ đồng ý về việc tận thu than thương phẩm và yêu cầu việc xuất khẩu than thực hiện theo quy định hiện hành.

Để tạo điều kiện hỗ trợ và tránh tổn thất cho Côngty, Cơ quan Hải quan (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh) giải quyết thủ tục thông quan cho lô hàng than xuất khẩu của Công ty. Công ty phải bổ sung văn bản cho phép xuất khẩu than của cơ quan có thẩm quyền cho cơ quan Hải quan.

Đề nghị Công ty sớm làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương để có văn bản cho phép xuất khẩu lượng than tận thu năm2014 và lượng than được phép xuất khẩu năm 2015. Trường hợp hạn mức năm 2014 đã xuất khẩu hết, số than tận thu nêu trên xuất khẩu sẽ trừ vào hạn mức xuất khẩu của năm 2015 của Công ty./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh (để t/h).
- Lưu: VT, TCHQ (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn