BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1773/BCT-XNK
V/v: tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, hàng hóa đi sửa chữa, bảo hành

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Công Thươngnhận được một số công văn của các doanh nghiệp đề nghị cho phép đưa hàng hóanhập khẩu ra nước ngoài sửa chữa, bảo hành theo điều khoản bảo hành trong cáchợp đồng mua bán. Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Tại Điều 13, 14Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạtđộng đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài quy định chỉhàng hóa thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc Danhmục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và hàng hóa thuộc diện quản lý của cácBộ, ngành phải xin giấy phép tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập tại Bộ CôngThương.

Hiện tại códoanh nghiệp có nhu cầu tạm xuất tái nhập những hàng hóa đã nhập khẩu để đi bảohành, sửa chữa theo các điều khoản bảo hành của hợp đồng nhập khẩu, khi nhậpkhẩu là hàng hóa không thuộc Danh mục nhập khẩu phải có giấy phép và khi xuấtkhẩu loại hàng đó cũng không phải có giấy phép.

Để tạo điều kiệnthông thoáng cho doanh nghiệp trong sản xuất và kinh doanh, Bộ Công Thương đềnghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo và hướng dẫn Hải quan địa phương làm thủ tục tạmxuất tái nhập để bảo hành, sửa chữa theo điều khoản bảo hành, sửa chữa tronghợp đồng, không cần có giấy phép của Bộ Công Thương nếu hàng hóa thuộc đốitượng nêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo):
- Bộ Tài chính;
- Lưu VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên