BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1773/BKHCN-KHTC
V/v: Kế hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển KH&CN năm 2013 và giai đoạn 2013 - 2015

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc TƯ
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước

Ngày 25/7/2011 Thủ tướng Chính phủđã ký Quyết định số 1244/QĐ-TTg phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoahọc và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011 - 2015. Tại điểm 2 mục IV của Quyếtđịnh này, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chínhxây dựng kế hoạch vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp khoa học và công nghệtrên cơ sở đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ. Triển khai thực hiện Quyếtđịnh của Thủ tướng Chính phủ, ngày 18/01/2012 Bộ Khoa học và Công nghệ đã cóCông văn số 109/BKHCN-KHTC về việc hướng dẫn bổ sung kế hoạch KH&CN 5 năm2011 - 2015 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm2013 gửi các Bộ, ngành, địa phương.

Để thực hiện nghiêm Quyết định1244/QĐ-TTg ngày 25/7/2011, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/6/2012 của Thủ tướngChính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngânsách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015,Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đồng chí Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các Cơ quanngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc khẩn trương xâydựng kế hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, tổ chức thẩmđịnh và phê duyệt các dự án đầu tư tăng cường năng lực cho các tổ chức khoa họcvà công nghệ trực thuộc theo tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã thốngnhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ năm 2013 sẽ chỉ bố trí vốn cho dự án các dựán đầu tư phát triển khoa học và công nghệ đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ràsoát, tổng hợp và đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ theo chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại Quyết định 1244/QĐ-TTg ngày 25/7/2011.

Để Bộ Khoa học và Công nghệ kịptổng hợp, đề xuất các dự án đầu tư phát triển của ngành với Bộ Kế hoạch và Đầutư, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương gửi Danh mụctổng hợp các dự án đăng ký sử dụng vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệcùng với hồ sơ các dự án đã được phê duyệt về Vụ Kế hoạch - Tài chính, BộKhoa học và Công nghệ trước ngày 15/7/2012 (Danh mục các dự án tổnghợp theo Phụ lục kèm theo Công văn này. Bản điện tử gửi theo địa chỉ:[email protected]).

Bộ Khoa học và Công nghệ mong nhậnđược sự hợp tác của các Bộ, ngành và địa phương.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban KH&CN Địa phương, các Vụ CNN, CNC, KHXHTN;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

Bộ … (Tên Bộ, ngành, Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty 91)

UBND tỉnh, thành phố ….

Phụ lục

DANHMỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KH&CN

(Kèmtheo Công văn số 1773/BKHCN-KHTC ngày 28 tháng 6 năm 2012)

STT

Tên Dự án, công trình

Căn cứ pháp lý (Quyết định phê duyệt)

Chủ đầu tư

Thời gian thực hiện

Kinh phí (triệu đồng)

Khởi công

Hoàn thành

Tổng vốn đầu tư được duyệt

Kinh phí được phân bổ lũy kế đến hết năm 2012

Dự kiến kinh phí năm 2013

Đăng ký kế hoạch vốn năm 2014-2015

A

Dự án mới bắt đầu từ 2013:

1

2

3

B

Dự án chuyển tiếp

1

2

3