BỘ XÂY DỰNG

---------------------

Số: 1773/BXD-HĐXD

V/v: Hướng dẫn cấp CCHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

Hà nội, ngày 25 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 730/SXD-QLXD ngày 16/8/2011 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại các khoản 3,4 Điều 14 Thông tư số 12/2009/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ( sau đây viết tắt là Thông tư 12) thì những chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng đã được cấp theo các Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình, Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng đến nay đã hết hạn, cá nhân xin cấp lại chứng chỉ hành nghề phải nộp hồ sơ theo quy định của Thông tư 12.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ nghiên cứu thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: VP, HĐXD (NTH-4)

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Bùi Phạm Khánh