BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1773/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH FLECON Việt Nam.
(Lô B6-KCN Thụy Vân - Việt Trì - tỉnh Phú Thọ)

Trả lời công văn số 11/XNK-FLC ngày11/2/2014 của Công ty TNHH FLECON Việt Nam về việc xin mở tờ khai và ân hạnthuế trong thời gian chờ giải quyết tiền phạt chậm nộp thuế GTGT phát sinh doxuất khẩu sản phẩm ngoài thời hạn 275 ngày, Tổng cục Hải quan có ý kiến như:

Về việc xem xét giải quyết tiềnphạt chậm nộp thuế, Tổng cục Hải quan đang báo cáo Bộ Tài chính để xem xéthướng dẫn. Trong thời gian chờ hướng dẫn, nếu Công ty đã nộp đủ tiền phạt chậmthuế GTGT và đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tưsố 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì được áp dụng thời hạnnộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuấtkhẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHHH FLECON Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-QLN(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang