BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1773 TCT/CƠ Sở
V/v kê khai thuế GTGT đầu vào

Hà Nội , ngày 21 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế Tỉnh Sơn la

Trả lời công văn số 169/CT-QD ngày 27/2/2003 của Cục thuế tỉnh Sơn la về kê khai thuế GTGT đầu vào đối với các đơn vị xây dựng thực hiện cơ chế khoán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại mục IV phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính quy định: “Cơ sở kinh doanh phải thực hiện quyết toán tài chính theo chế độ Nhà nước quy định, trên cơ sở quyết toán tài chính, cơ sở kinh doanh có trách nhiệm kê khai toàn bộ số thuế phải nộp, số đã nộp hoặc số thuế được hoàn của năm hoặc thời hạn quyết toán, số còn thiếu hay nộp thừa tính đến thời điểm quyết toán thuế”. Theo quy định nêu trên, đội xây dựng không phải là đơn vị thực hiện quyết toán tài chính, việc doanh nghiệp chỉ giữ lại chi phí quản lý theo tỷ lệ % trên doanh thu còn lại giao khoán công trình xây dựng cho các đội chỉ là biện pháp quản lý nội bộ. Doanh nghiệp vẫn chịu trách nhiệm hạch toán đầy đủ doanh thu, chi phí, thu nhập, các loại thuê căn cứ vào các hoá đơn, chứng từ thực tế phát sinh của công trình xây dựng. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo quy định trên, cơ quan thuế tạm thời không xử lý khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hoá đơn đầu vào của công trình xây dựng đã giao khoán cho đội.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Sơn La biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc