BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1773/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN đối với thưởng khuyến mại

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế Tỉnh Đăk Lăk.

Trả lời Công văn số 858/CT-TTHT ngày 17/3/2010 của Cục Thuế hỏi về chính sách thuế TNCN đối vớikhoản thưởng khuyến mại của Công ty cổ phần SaBeCo Tây Nguyên trả cho kháchhàng đạt sản lượng tiêu thụ bia, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 6.2, mục II,phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều củaLuật Thuế TNCN hướng dẫn các khoản thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm:"Trúngthưởng trong các hình thức khuyến mại khi mua hán hàng hoá ".

- Tại điểm 6.1, mục II,phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:"Đốivới trúng thưởng khuyến mại bằng hiện vật là giá trị của sản phẩm khuyếnmại vượt trên 10 triệu đồng được quy đổi thành tiền theo giá thị trườngtại thời điểm nhận chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.”

Tại điểm 1.2.5, mục II,phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính nêu trênhướng dẫn:"Tổ chức trả tiền thưởng cho cá nhân trúng thưởng cótrách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thưởng cho cánhân trúng thưởng. Căn cứ xác định số thuế khấu trừ là phần giá trị vượt trên10 triệu đồng nhân (x) với thuế suất 10%. "

Căn cứ các hướng dẫn nêutrên trường hợp Công ty SaBeCo Tây Nguyên có chương trình "Tri ân kháchhàng" theo hình thức bốc thăm trúng thưởng, quay số dự thưởng hoặc cáchình thức khác mà giải thưởng dựa trên sự may mắn của những khách hàng tham giatheo thể lệ và giải thưởng đã được công bố thì thu nhập từ trúng thưởng trongcác chương trình này được coi là thu nhập từ trúng thưởng khuyến mại. Công tySabeco Tây Nguyên có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN 10% trên giá trị vượt trên10 triệu đồng của giải thưởng. Trường hợp giải thưởng là vé du lịch thì sẽ đượcquy đổi theo giá thị trường tại thời điểm khách hàng nhận giải thưởng chưa trừbất cứ một khoản chi phí nào.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Tỉnh Đăk Lăkbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC- TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương