THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1773/TTg-QHQT
V/v đàm phán, ký Hiệp định hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Rumani.

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Công Thươngtại văn bản số 2471/BCT-KV2 ngày 30 tháng 10 năm 2007 về việc đàm phán, ký Hiệpđịnh hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Rumani, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo Hiệpđịnh hợp tác kinh tế giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vàChính phủ nước Rumani do Bộ Công Thương trình kèm tại văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Công Thương chủ trì,phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan sớm thống nhất dự thảo Hiệp định vớiphía Rumani, trình ký theo qui định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: Bộ trưởng, Chủ nhiệm,
các Vụ: KTTH, TH, Ban XDPL, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 14

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm