ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 1773/UBND-KT
V/v phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố.

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc thành phố;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố Hà Đông, Sơn Tây.

UBDN thành phố Hà Nội nhận đượcTờ trình số 227 TTr/STC-QLCS ngày 20 tháng 01 năm 2009 của Sở Tài chính Hà Nộivề phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính,đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước thuộcphạm vi quản lý của UBND thành phố.

Về việc này, UBND Thành phố có ýkiến như sau:

1. Trong khi Thành phố chưa banhành được quy định mới về phân cấp quản lý Nhà nước trong việc quản lý, sửdụng, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, tiêu hủy tài sản nhà nước tại cơ quanhành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Đểđảm bảo công tác quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hànhchính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nướcthuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố không bị gián đoạn, đồng ý với đề nghịcủa Sở Tài chính tại Tờ trình số 227 TTr/STC-QLCS nêu trên, cụ thể: Cho phépcác Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố, UBND các quận, huyện, thành phốHà Đông, Sơn Tây áp dụng Quyết định số 92/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của UBNDthành phố trong việc quyết định quản lý sử dụng, thu hồi, điều chuyển, thanh lýtài sản Nhà nước; Giao Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị triển khai, thực hiệnnội dung trên theo đúng quy định.

2. Sau khi Chính phủ, Bộ Tàichính có văn bản hướng dẫn thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước,giao Sở Tài chính dự thảo quyết định của UBND Thành phố về ban hành Quy định vềphân cấp quản lý Nhà nước trong việc quyết định quản lý, sử dụng, thu hồi, điềuchuyển, thanh lý, tiêu hủy tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sựnghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Thành phố, lấy ý kiến các Sở, ban,ngành, quận, huyện và các đơn vị có liên quan, tổng hợp, báo cáo UBND thành phốxem xét, trình HĐND thành phố thông qua để ban hành quyết định theo quy định.

Trong quá trình triển khai thựchiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Tàichính để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND thành phố (để báo cáo);
- Các đ/c PCTUBNDTP;
- CVP, V, VX, TH, KT;
- Chi cục QLCS-Sở Tài chính;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển