BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1774/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC XIN KÉO DÀI THỜI HẠN NỘP THUẾ TRUY THU THEO QUYẾT ĐỊNH 03/QĐ-CHQTN

Kính gửi:

- Cục hải quan tỉnh Tây Ninh
- Công ty TNHH J&D VINAKO
Khu công Nghiệp Trảng Bàng – Tây Ninh

Trả lời công văn số 25/CV-XNK ngày 16/01/2006 và công văn số 32/HQ-XNK ngày 28/2/2006 của Công ty TNHH J&D VINAKO về việc xin kéo dài thời hạn nộp thuế truy thu theo quyết định 03/QĐ-CHQTN ngày 24/8/2005 của Cục Hải quan Tây Ninh và xóa cưỡng chế XNK, Tổng cục Hải quan có ý kiến về trường hợp này như sau:

Căn cứ Điều 63, điểm 2.b – Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan cho phép Công ty TNHH J&D VINAKO được làm thủ tục XNK hàng hóa với điều kiện Công ty phải cam kết và có kế hoạch trả dần số nợ thuế truy thu nhập khẩu còn lại đến hết năm 2006 và không để nợ mới phát sinh. Riêng về thuế giá trị gia tăng yêu cầu Công ty phải thực hiện nộp ngay và sẽ được khấu trừ hoặc hoàn theo quy định. Đồng thời các khoản nợ thuế truy thu được trả dần theo kế hoạch phải phạt chậm nộp theo quy định.

Giao cho Cục Hải quan Tây Ninh kiểm tra, theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp nộp thuế đúng thời hạn. Nếu doanh nghiệp vi phạm cam kết thì áp dụng ngay biện pháp cưỡng chế làm thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tây Ninh, Công ty TNHH J&D VINAKO biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An