BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1774/TCHQ-TXNK
V/v mặt hàng thép lá cán nguội

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty CP thương mại và sản xuất Tân Phước Khanh.
(Khu công nghiệp, Phú Mỹ I, TT Phú Mỹ, Tân Thành, Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 05/03/TPK-HQngày 22/03/2013 của Công ty CP thương mại và sản xuất Tân Phước Khanh đề nghịhướng dẫn phân loại mặt hàng "thép lá cán nguội dạng cuộn", Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất nhậpkhẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 củaBộ Tài chính thì mặt hàng theo mô tả của Công ty là thép không hợp kim được cánphẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, chưa dát phủ, mạ hoặc tráng, ở dạngcuộn, cán nguội thì thuộc nhóm 72.09. Mã số cụ thể phụ thuộc vào mức độ giacông của sản phẩm. Đề nghị Công ty đối chiếu sản phẩm thực nhập với Danh mục hànghóa xuất nhập khẩu Việt Nam để xác định mã số phân nhóm phù hợp hoặc liên hệvới Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty CP thương mại và sản xuất Tân Phước Khanh biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang