BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1774/TCT-TNCN
V/v: khai nộp thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 344/CT-TNCN của Cục Thuế tỉnhBến Tre về việc khai nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Vấn đề này, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Điều 34 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định:

"1. Trước khi cơ quan thuế công bố quyết địnhkiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, người nộp thuế pháthiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thìđược khai bổ sung hồ sơ khai thuế."

Tại Điểm 1.2.6, Khoản 1, Mục II, Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều củaLuật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:

"1.2.6. Khấu trừ thuế đối với cá nhân không cưtrú có các khoản thu nhập chịu thuế

Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập chịu thuếcho cá nhân không cư trú có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trướckhi trả thu nhập. Căn cứ để khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là thu nhập tínhthuế và thuế suất thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng khoản thu nhập,từng ngành nghề."

Tại Khoản 1, Mục II, Phần C Thông tư số84/2008/TT-BTC hướng dẫn:

"1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từtiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịuthuế từ tiền lương, tiền công nhân (x) với thuế suất 20%."

Tại tiết c.1, Khoản 4, Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ hướngdẫn:

"c.1) Hồ sơ khai quyết toán thuế đối với tổchức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công gồm có:

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (theomẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này);

- Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cánhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có hợp đồnglao động (theo mẫu số 05A/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này);

- Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cánhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không ký hợp đồnglao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú (theomẫu số 05B/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này)."

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Công tymay mặc ALLIANCE ONE trong năm 2012 đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với cácchuyên gia nước ngoài làm việc tại Công ty theo biểu lũy tiến từng phần. Naycác cá nhân đã về nước và được xác định là cá nhân không cư trú thì Công tykhai quyết toán thuế cho các cá nhân này theo đúng quy định tại Điểm c.1, Khoản4, Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính nêutrên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và thựchiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh