BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1775/BGTVT-KHĐT
V/v: Bổ sung hạng mục nhà ăn và tiểu dự án thuộc dự án ĐTXD công trình Cơ sở hậu cần TKCN Hàng hải

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 331/CHHVN-BCBngày 27/02/2009 và văn bản số 341/CHHVN-KHĐT ngày 02/3/2009 của Cục Hàng hảiViệt Nam về việc bổ sung hạng mục nhà ăn cho dự án và bổ sung tiểu dự án Trungtâm PH TKCN Hàng hải Việt Nam tại Hà Nội.

Về việc này, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận điều chỉnh bổ sung hạng mục nhà ăn từ quyhoạch phát triển dài hạn cơ sở hậu cần trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hànghải tại các khu vực vào dự án được duyệt theo quyết định số 3241/QĐ-BGTVT ngày28/10/2004 của Bộ GTVT. Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo Ban QLDA, tư vấn và cácđơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Về chủ trương, việc đầu tư xây dựng Văn phòng làm việccủa Trung tâm PH TKCN Hàng hải tại Hà Nội đã có trong quyết định số3241/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2004 của Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cơ sởhậu cần Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải.

Để có cơ sở triển khai, yêu cầu Cục HHVN xác định quyền sửdụng đất đối với khu đất 7A Láng Hạ và đơn vị quản lý sử dụng đất, tài sản trênđất sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng tiểu dự án Văn phòng Trung tâm PHTKCNHàng hải tại Hà Nội tại 7A Láng Hạ. Văn bản báo cáo Bộ trước ngày 31/3/2009./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm PH TKCN Việt Nam;
- Lưu VT, KHĐT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường