BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1775/BNN-TCCB
V/v nâng lương đối với lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Văn phòng Bộ

Ngày 26/3/2013 Văn phòng Bộ đã cóCông văn số 174/VP-HC đề nghị nâng lương trước thời hạn chỉ tiêu năm 2012 vànâng lương thường xuyên năm 2013 đối với các công chức, viên chức và lao độnghợp đồng của Văn phòng Bộ. Bộ đã xem xét, giải quyết đối với các trường hợp làcông chức, viên chức. Riêng đối với các trường hợp là lao động hợp đồng theoNghị định số 68/2000/NĐ-CP Bộ có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loạicông việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là BộNội vụ) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNVngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thườngxuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn giao Văn phòng Bộ xem xét, quyết định nâng bậc lương thường xuyên và nângbậc lương trước thời hạn theo quy định đối với các trường hợp là lao động hợpđồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP do Văn phòng Bộ ký hợp đồng; báo cáo kếtquả về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Minh Nhạn