BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1775/TCT-DNNN
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 1999/CT-THXLDL ngày 26/4/2006 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng về việc hoàn thuế GTGT cho Công ty thực phẩm và đầu tư công nghệ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT:

Công ty thực phẩm và đầu tư công nghệ số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ phát sinh tại Đà Nẵng đến thời điểm di chuyển trụ sở sang địa phương khác là 2.418.979.567 đồng. Hiện nay Công ty đã chuyển trụ sở vào thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào phát sinh tại Đà Nẵng đến thời điểm di chuyển trụ sở.

Đề nghị Cục thuế thành phố Đà Nẵng xem xét giải quyết hoàn thuế GTGT cho Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Đà Nẵng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP.HCM
- Lưu VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc