VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1775/VPCP-QHQT
V/v Danh mục dự án vận động vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2009 - 2011

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Giao thông vận tải, Y tế, Xây dựng, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Yên Bái, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bến Tre, Trà Vinh, Gia Lai, An Giang, Cà Mau.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư tại văn bản số 1407/BKH-KTĐN ngày 06 tháng 3 năm 2009 về Danh mục dự ánvận động vay vốn ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2009 – 2011, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Danh mục dự án vậnđộng vay vốn ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2009 – 2011 theo đề nghịcủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tưthay mặt Chính phủ Việt Nam chính thức đề nghị Chính phủ Hàn Quốc xem xét, tàitrợ cho các dự án thuộc Danh mục.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT Nguyễn Sinh Hùng, PTT Phạm Gia Khiêm, PTT Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTN, KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc