VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1776/VPCP-QHQT
V/v Đàm phán Hiệp định Tài trợ cho Dự án "Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng" do WB tài trợ

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam (tờ trình số 35/TTr-NHNN ngày 26 tháng 02 năm 2013) về việc đàm phánHiệp định Tài trợ cho Dự án "Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng"do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cóý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Ngân hàngNhà nước Việt Nam về việc đàm phán với WB Hiệp định Tài trợ và các tài liệupháp lý liên quan khác cho Dự án "Phát triển bền vững thành phố ĐàNẵng". Thời gian đàm phán dự kiến bắt đầu từ ngày 20 tháng 03 năm 2013 tạiHà Nội.

2. Thành lập Đoàn đàm phán liênngành gồm đại diện của các cơ quan: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chínhphủ, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,Ngoại giao, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ủy quyền cho đại diện cóthẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Trưởng Đoàn.

3. Bộ Ngoại giao cấp giấy ủy quyềncho Trưởng đoàn đàm phán theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân thành phố ĐàNẵng khẩn trương hoàn tất các điều kiện đàm phán, làm cơ sở để đàm phán với WB.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phốihợp với các Bộ, ngành liên quan và WB hoàn tất các thủ tục cần thiết để tiếnhành đàm phán theo thời gian và địa điểm trên và báo cáo Chính phủ về kết quảđàm phán.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan, biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để b/c);
- Các PTTg;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN: Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam