BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1777/BGDĐT-KHTC
V/v: báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2012.

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Các dự án trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 06/6/2009 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sửdụng tài sản nhà nước và Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tàichínhquy địnhthực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 củaChính phủ; trong đó quy định thời hạn báo cáo hàng năm về tình hình quản lý, sửdụng tài sản nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụngtài sản là trước ngày 28 tháng 01 hàng năm, để Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợpgửi Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội.

Tuy nhiên, đến nay các đơn vị trực thuộc Bộ chưa thựchiện việc gửi báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2012 vềBộ Giáo dục và Đào tạo.

Để có số liệu tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính theo quyđịnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiệnbáo cáo về Bộ theo các nội dung sau đây:

- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nướcnăm 2012 theo quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tưsố245/2009/TT-BTC củaBộ Tài chính.

- Báo cáo tình hình biến động về tăng, giảm tài sảncủa đơn vị năm 2012 (bao gồm: Trụ sở làm việc, quyền sử dụng đất để xây dựngtrụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất; Xe ô tô các loại; Các tài sảncó nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 triệu đồng trở lên /1 đơn vị tài sản) (cócác mẫu biểu kèm theo).

Báo cáo của đơn vị xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (VụKế hoạch-Tài chính) trước ngày 23 tháng 3 năm 2013 để Bộ tổng hợp, lập báocáo gửi Bộ Tài chính. Đối với các đơn vị không có biến động về tăng, giảm tàisản năm 2012 cũng phải có văn bản báo cáo Bộ để xác nhận việc không có biếnđộng về tài sản và làm căn cứ để Bộ cập nhật thông tin về việc tăng, giảm tàisản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêmtúc.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, KHTC.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
Nguyễn Ngọc Vũ

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 1777/BGDĐT-KHTC báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản nhà nước