Dung lượng văn bản này rất lớn => Bạn vui lòng "Tải về" để xem Nội dung.
Tải về
Các nội dung sau đây của Văn Bản đã bị sửa đổi:
- Nội dung tại chương này được sửa đổi, bổ sung tại gạch đầu dàng thứ nhất Mục 2 Phần Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng Quyết định 1173/QĐ-BXD năm 2012

Click vào đây để xem nội dung:


- Phần Lắp đặt đã được công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng sửa đổi và bổ sung vào 2 chương.
(bảng kèm theo)

Xem nội dung VB


- Nội dung tại chương này được sửa đổi bổ sung tại gạch đầu dàng thứ nhất Mục 2 Phần Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng Quyết định 1173/QĐ-BXD năm 2012

Click vào đây để xem nội dung:


- Phần Lắp đặt đã được công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng sửa đổi và bổ sung vào 2 chương.
(bảng kèm theo)

Xem nội dung VB


- Chương này được sửa đổi bởi Mục 2 Định mức dự toán ban hành kèm theo Quyết định 587/QĐ-BXD năm 2014

Click vào đây để xem nội dung:


2. Kết cấu tập định mức dự toán

Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt đã được công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng sửa đổi và bổ sung vào chương II.
(Xem chi tiết Bảng đính kèm)
...
- Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác lắp đặt đó.

- Các thành phần hao phí trong Định mức dự toán được xác định theo nguyên tắc sau:

+ Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu;

+ Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % tính trên chi phí vật liệu;

+ Mức hao phí lao động chính và lao động phụ được tính bằng số ngày công theo cấp bậc bình quân của công nhân trực tiếp lắp đặt;

+ Mức hao phí máy thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng;

+ Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính.

Xem nội dung VB