BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1778/TCT-ĐTNN
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Công ty TNHH YAMAGATA Việt Nam

Trả lời công văn không số ngày 4/3/2006 của Công ty TNHH YAMAGATA Việt Nam về việc ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003; điều 2 Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 6/8/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì: Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2004; bãi bỏ các quy định về ưu đãi về thuế suất, về miễn, giảm thuế TNDN quy định tại Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 và Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tại các Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003; Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 6/8/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của chính phủ không quy định các dự án xuất khẩu trên 80% sản phẩm thuộc dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư. Căn cứ các quy định trên trường hợp của Công ty TNHH YAMAGATA Việt Nam được cấp Giấy phép đầu tư sau ngày 01/01/2004 được ưu đãi về thuế suất, về miễn, giảm thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 và Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 6/8/2004 nêu trên áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện dự án trong Khu công nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH YAMAGATA Việt Nam được biết, đề nghị Công ty làm việc với Cục Thuế tỉnh Hà Tây để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Hà Tây
- Lưu VT, ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến