ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1778/UBND-VX
V/v chi trả học bổng đối với học sinh hệ cử tuyển

Bạc Liêu, ngày 21 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Ban Tôn giáo - Dân tộc;
- Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Quy định chế độ cử tuyển vào cáccơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốcdân; Qua xem xét công văn số 107/ĐHCT-GV ngày 19/01/2007 của Trường Đại học CầnThơ về việc chi trả học bổng đối với học sinh Bạc Liêu đang học tại trường theochế độ cử tuyển, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Kể từ tháng 01/2007, thực hiệnviệc chi trả học bổng chính sách đối với học sinh tỉnh Bạc Liêu theo chế độ cửtuyển hiện đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệptrong và ngoài tỉnh.

2. Giao Ban Tôn giáo - Dân tộc chủtrì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường đại học, cao đẳng, trunghọc chuyên nghiệp để theo dõi, tổng hợp, báo cáo danh sách học sinh về Sở Tàichính, nhằm chi trả học bổng, chính sách được kịp thời, chính xác theo đúng tinhthần Nghị định 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ. Báo cáo định kỳkết quả thực hiện về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Nhận được công văn này, đề nghị SởGiáo dục và Đào tạo, Ban Tôn giáo - Dân tộc và những đơn vị liên quan tổ chứcthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài chính, Sở Nội vụ;
- Chánh VP, các Phó VP;
- Khối Văn - Xã;
- Lưu: VP,(PCV126).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Hồng Phương