BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1779/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế GTGT đối với àng xuất khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Công ty SHELL Việt Nam TNHH

Trả lời công văn số 10042006/CV ngày 10/4/2006 của Công ty SHELL Việt Nam TNHH về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng xuất khẩu tại chỗ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 729/TCT-ĐTNN ngày 28/02/2006 hướng dẫn trường hợp Công ty SHELL Việt Nam TNHH bán hàng hóa cho Công ty ở Việt Nam theo sự chỉ định của Công ty phía bên nước ngoài, nếu thỏa mãn điều kiện quy định tại Điểm 1.2.đ.3, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì được coi là hàng hóa xuất khẩu tại chỗ để được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%(không phần trăm)

Về thủ tục hồ sơ để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đề nghị Công ty SHEL Việt Nam TNHH liên hệ trực tiếp với Cục Thuế tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn thực hiện theo quy định tại Điểm 1.2.d, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 nêu trên.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Đồng Nai kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn Công ty SHELL Việt Nam TNHH thực hiện đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu VT, ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến