ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1779/UBND-ĐTMT
Về điều chỉnh Quy định về quản lý và sử dụng nguồn ODA của thành phố Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2009

Kính gửi:

Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Sở Giao thông vận tải;
Các Sở - ngành thành phố;
Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
Các Ban quản lý trực thuộc thành phố;
Các Tổng Công ty trực thuộc thành phố.

Ngày 03 tháng 02 năm 2009, Ủy ban nhân dân thành phố đã cóQuyết định số 13/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗtrợ phát triển chính thức (ODA) của thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 1840/SKHĐT-ODAngày 13 tháng 4 năm 2009) về điều chỉnh quy định về quản lý và sử dụng nguồnODA của thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Tạm thời giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư đảm nhận thựchiện các nội dung công việc liên quan đến công tác đấu thầu thuộc trách nhiệmcủa Sở Giao thông vận tải đã được quy định tại Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND .

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi quá trìnhtriển khai thực hiện Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND kết hợp với việc nghiên cứuđiều chỉnh Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy bannhân dân thành phố về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sáchnhà nước của thành phố Hồ Chí Minh và cả Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND nếu cầnthiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-Th) TV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài