BỘ TÀI CHÍNH
-------------------
Số: 17791/BTC-KBNN
V/v: Bổ sung mã nguồn vốn chi đầu tư XDCB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:
- Các Bộ, ngành thuộc Ngân sách Trung ương;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
Theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 về chế độ kế toán Nhà nước áp dụng cho TABMIS, tại Phụ lục III.4 "Danh mục mã nguồn ngân sách Nhà nước" đã quy định chi tiết mã nguồn cho chi đầu tư XDBC gồm: Mã nguồn 41 - Nguồn trái phiếu Chính phủ và mã nguồn 49 - Nguồn vốn đầu tư khác; Để tăng cường hơn nữa công tác đối chiếu số liệu chi đầu tư XDCB hàng năm giữa các phòng (bộ phận) kế toán và kiểm soát chi trong nội bộ đơn vị KBNN, giữa KBNN với Vụ Đầu tư Bộ Tài chính; Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung mã nguồn vốn đầu tư phục vụ hạch toán chi tiết và công tác đối chiếu số liệu chi đầu tư XDCB hàng năm. Cụ thể:
+ Bổ sung mã nguồn 42 - Vốn đầu tư XDCB từ nguồn XDCB tập trung, dùng để phản ánh nguồn trong cân đối được giao theo dự toán, nguồn CK viện trợ, nguồn dự phòng, nguồn vượt thu, nguồn kết dư từ năm trước.
+ Bổ sung mã nguồn 43 - Vốn đầu tư XDCB từ nguồn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, dùng để phản ánh nguồn NSTW hỗ trợ cho NS tỉnh, NS tỉnh hỗ trợ cho NS huyện, NS huyện hỗ trợ cho NS xã, phân biệt cụ thể qua cấp ngân sách.
+ Sửa đổi nội dung mã nguồn 49 - Vốn đầu tư XDCB từ nguồn khác, dùng để phản ánh các nguồn vốn đầu tư khác không được phản ánh ở các nguồn 41,42,43.
Mã nguồn vốn sửa đổi, bổ sung tại công văn này được thực hiện từ 01/01/2014.
Đối với số dư tạm ứng năm 2013 trở về trước được phép chuyển sang năm 2014, kế hoạch vốn năm 2013 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài và quyết toán vào năm 2014 theo mã nguồn 49 (trước khi sửa đổi, bổ sung) được điều chỉnh sang mã nguồn vốn mới sau khi thực hiện chuyển nguồn sang năm 2014. Đối với số kế hoạch vốn từ năm 2014 được phân bổ theo mã nguồn vốn sửa đổi, bổ sung tại công văn này.
Đề nghị thủ trưởng các Bộ, ngành tham gia TABMIS, các đơn vị khác có liên quan trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Tài chính (các Vụ Tài chính chuyên ngành), đơn vị Kho bạc Nhà nước liên quan trong việc chi tiết số liệu các mã nguồn vốn thuộc số tạm ứng, số dư dự toán năm 2013 được phép kéo dài quyết toán vào năm 2014; Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai nhập dự toán kịp thời, chính xác theo từng nguồn vốn đã được sửa đổi bổ sung đối với kế hoạch vốn năm 2014 trở về sau cho các đơn vị sử dụng ngân sách.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- BQL Dự án CCTCC, BTK TABMIS;
- Các Bộ/ngành tham gia TABMIS;
- Các Vụ Tài chính chuyên ngành (BTC);
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố;
- KBNN các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, KBNN
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TRƯỞNG BAN TRIỂN KHAI TABMIS
Nguyễn Đại Trí