CÔNG VĂN

CỦA TOÀÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 178/2002/KHXX
NGÀY 5 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNGĐẤT

Kínhgửi: Toà án nhân dân thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Sau khi nghiên cứuCông văn số 52/CV-TA ngày 22/8/2002 của Toà án nhân dân thị xã Sa Đéc, tỉnhĐồng Tháp, Tòa án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:

1. Về việc giảiquyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất mà đất đó đã được cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 và người sử dụng đất chết không đểlại di chúc.

Đối với vấn đề này về nguyên tắc, khi thụ lý, giải quyếtloại việc này Toà án phải căn cứ vào hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC ngày 03/01/2002 của Toà án nhân dân tối cao,Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng cục Địa chính "Hướng dẫn về thẩm quyền củaToà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền sửdụng đất" để xác định xem tranh chấp đó có thuộc thẩm quyền giải quyết của Toàán hay không (đặc biệt là đối với các loại đất không có tài sản).

Nếu tranh chấp đó không thuộc một trong các trường hợp nêutại phần I của Thông tư liên tịch nói trên (có nghĩa là tranh chấp đó khôngthuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án), thì Toà án không thụ lý giải quyết.

Nếu tranh chấp đó thuộc thẩm quyền của Toà án, thì Toà áncăn cứ vào các quy định về thừa kế trong Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai năm 1993để thụ lý giải quyết theo thủ tục chung.

2. Về việc giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đấtmà người có đất chết trước ngày 15/10/1993, không để lại di chúc, sau đó chỉ cómột trong các thừa kế của người đó được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấttheo Luật Đất đai năm 1993.

Theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC nói trên, thì tranh chấp quyền sử dụng đất màđất đó đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 1993 1àthuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân.

Tuy nhiên, Toà án có chấp nhận yêu cầu chia thừa kế quyền sửdụng đất cho các đương sự hay không thì phải căn cứ vào từng vụ án cụ thể.

Vídụ: Nếu quađiều tra thu thập chứng cứ mà có đủ căn cứ kết luận phần đất do người chết đểlại đã được tất cả những người trong họ tộc nhất trí giao cho một trong cácthừa kế được quyền sử dụng có sự đồng ý của chính quyền địa phương và người đóđã làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đấtđai năm 1993, nay các thừa kế khác thấy đất có giá trị cao nên đòi chia thừa kếquyền sử dụng đất đó và có tranh chấp, thì Toà án không chấp nhận yêu cầu chiathừa kế quyền sử dụng đất của các thừa kế khác; nếu có đủ cơ sở kết luận mộttrong các đồng thừa kế bằng thủ đoạn nào đó (giấu giếm tự kê khai...) để đượccấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì Toà án chia thừa kế quyền sử dụngđất cho các đồng thừa kế khác theo thủ tục chung và áp dụng Điều 12 Pháp lệnhThủ tục giải quyết các vụ án dân sự huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Uỷban nhân dân đã cấp.

Trên đây là ý kiến của Tòa án nhân dân tối cao để quý Toàtham khảo trong khi giải quyết vụ án cụ thể ở địa phương.