BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 178/BGTVT-TCCB
V/v: Thực hiện quỹ tiền lương năm 2008 của Ban QLDA Mỹ Thuận.

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi : Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận

Sau khi xem xét đề nghị của BanQuản lý dự án Mỹ Thuận tại công văn số 4690/PMUMT-VP ngày 29/12/2008 về việcxin chi quỹ tiền lương còn lại năm 2008 của Ban, Bộ Giao thông vận tải có ýkiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệttổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2008 của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tại vănbản số 4519/BGTVT-TCCB ngày 13/6/2008 là: 11.854.746.000 đ. Trong tổng quỹ tiềnlương trên, quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ của Ban (cả dự án trong nước và dựán nước ngoài) là: 10.604.520.000 đ. Nếu loại trừ yếu tố dự án nước ngoài thìquỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ của Ban là: 9.756.159.000 đ.

Trong năm 2008, cán bộ công nhânviên của Ban đã có nhiều nỗ lực, kiêm nhiệm nhiều công việc (do số lượng ngườichưa đủ định biên), tiết kiệm chi phí, hoàn thành công việc được giao. Để đảmbảo thu nhập, ổn định tư tưởng cho cán bộ công nhân viên yên tâm công tác lâudài tại Ban, Bộ Giao thông vận tải thống nhất để Ban Quản lý dự án Mỹ Thuậnđược chi quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ năm 2008 theo định biên được duyệt vàhệ số lương cấp bậc, phụ cấp chức vụ thực tế với số tiền là:

115 người x 3.6029 x 1.620.000đ/ng.tháng x 12 tháng = 8.054.643.240 đ

Các loại phụ cấp khác: Thu hút,lưu động, ngoại ngữ (đối với các dự án vốn nước ngoài) và quỹ tiền lương làmthêm giờ chi trả cho người lao động thực hiện theo quy định và thời gian làmviệc thực tế.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phảiđảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao, tạo đủ nguồn để chi lương và làm việcvới Kho bạc nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan để thựchiện việc chi lương nhằm động viên cán bộ, công nhân viên hoàn thành tốt nhiệmvụ.

Nơi nhận :
- Như trên (3b);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, TCCB (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường