BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 178/BKHCN-VP
V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2014

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộcBộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiệnhướng dẫn của BộKhoa học và Công nghệ tại Công văn số 159/BKHCN-KHTC ngày 18/01/2013 về việc hướngdẫn xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2014,Bộ KH&CN đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ triểnkhai xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2014 theo các nội dung vàtiến độ nhưsau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM2013

Các đơn vị đánh giá tình hình thực hiệnkế hoạch năm 2013 theo hướng dẫn tại Mục I, Phần A của Công văn số 159/BKHCN-KHTC ngày 18/01/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó lưu ý nêu cụ thể một số nộidung sau:

- Kết quả chủ yếu của hoạt động phục vụ quảnlý nhà nước trong các lĩnh vực Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, Sở hữu trítuệ, Đánh giá – Thẩm định và Giám định công nghệ, Đổi mới công nghệ, Năng lượngnguyên tử, An toàn bức xạ hạt nhân, Thông tin và Thống kê KH&CN, Hợp tácquốc tế về KH&CN, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001-2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

- Tình hình xây dựng và thực hiện văn bảnpháp quy, cơ chế và chính sách quản lý KH&CN.

- Kết quả thực hiện và tình hình triển khai cácnhiệm vụ thuộc Chương trình, Đề án Quốc gia về KH&CN.

- Kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa họcvà phát triển công nghệ, các sản phẩm, công nghệ được tạo ra.

- Tình hình triển khai và đánh giá hiệu quảcủa việc thực hiện các dự án đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu, dự án muasắm trang thiết bị cho phòng thí nghiệm, sửa chữa chống xuống cấp.

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH KH&CNNĂM 2014

II.1. Xây dựng kế hoạch.

Căn cứ kế hoạch tổng thể cho cả giai đoạn2011 – 2015, chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu cụ thể của đơn vị để đề xuất kếhoạch năm 2014.

1. Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp nhà nước:

Các đơn vị chủ động đề xuất nhiệm vụ tham giavào các Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp nhà nước (KC, KX:Chương trình Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới, cơ khívà tự động hóa, sinh học, năng lượng,… và đặc biệt là Chương trình Nghiên cứunâng cao năng lực quản lý khoa học và quản trị công nghệ); các chương trìnhquốc gia về khoa học và công nghệ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chươngtrình hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và một sốnước; nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen;….

Việc tổ chức xây dựng các nhiệm vụ KH&CNcấp nhà nước thực hiện trong kế hoạch năm 2014 được tiến hành theo hướng dẫntại công văn số 159/BKHCN-KHTC ngày 18/01/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Nhiệm vụ KH&CN cấp bộ và nhiệm vụ cấp Bộ khác:

Các đơn vị đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứukhoa học và phát triển cấp Bộ theo yêu cầu tại mục II, phần B của Công văn số 159/BKHCN-KHTC ngày 18/01/2013.

Đơn vị tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác địnhcác nhiệm vụ, tổng hợp danh mục đề xuất và gửi về Văn phòng Bộ KH&CN. Vănphòng Bộ KH&CN phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính và đơn vị chủ trì nhiệmvụ tổ chức việc tuyển chọn (nếu có) hoặc xét chọn, thẩm định nội dung và kinhphí trình lãnh đạo Bộ phê duyệt để làm căn cứ bố trí kế hoạch năm 2014 theo tiếnđộ ở Mục III dưới đây.

3. Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở:

Các đơn vị có nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sởtổ chức việc xét duyệt, thẩm định, phê duyệt các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sởcủa đơn vị mình theo quy định, tổng hợp Danh mụcvàgửi về Văn phòng Bộ KH&CN theo tiến độ nêu tại Mục III của Công văn này.

4. Đối với các dự án tăng cường nănglực nghiên cứu, sửa chữa chống xuống cấp, xây dựng cơ bản cho các tổ chứcnghiên cứu – phát triển hoặc đầu tư chiều sâu cho các phòng thí nghiệm:

Căn cứ quy hoạch, định hướng phát triển của Ngànhvà của đơn vị mình, các đơn vị rà soát và đánh giá hiệu quả của việc thực hiệncác dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, chống xuống cấp, xây dựng cơ bảntrong những năm trước để khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục thực hiện hoặcxây dựng các dự án mới.

II.2. Dự toán chi Ngân sách Nhà nước cho hoạtđộng KH&CN năm 2014.

Thực hiện theo Hướng dẫn tại Công văn số159/BKHCN-KHTC của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 18/01/2013.

III. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀDỰ TOÁN NGÂN SÁCH CHO KH&CN NĂM 2014

1. Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp nhànước:

Các đơn vị hoàn thành việc đề xuất nhiệm vụKH&CN cấp nhà nước theo hướng dẫn tại công văn số 159/BKHCN-KHTC ngày 18/01/2013của Bộ Khoa học và Công nghệ,tổng hợp Danh mụckèm theo Phiếu đề xuất nhiệm vụ gửi về Văn phòng Bộ KH&CN trước ngày12/3/2013.

2. Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ vàcác nhiệm vụ cấp Bộ khác:

Các đơn vị hoàn thành việc xác định nhiệm vụvà gửi hồ sơ (gồm Bảng tổng hợp Danh mục, Phiếu đề xuất, Biên bản họp Hộiđồng tư vấn xác định nhiệm vụ) về Văn phòng Bộ KH&CN trước ngày 15/3/2013.

Văn phòng Bộ KH&CN phối hợp với Vụ Kếhoạch - Tài chính và các đơn vị chủ trì nhiệm vụ hoàn thành việc tuyển chọn(nếu có), xét chọn, thẩm định, phê duyệtnhiệm vụ trước ngày 15/6/2013.

Các đơn vị được phân cấp, ủy quyền thựchiện theo Quyết định ủy quyền và phải đảm bảo tiến độ chung.

3. Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở:

Các đơn vị hoàn thành việc phê duyệt, tổnghợp Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2014 và gửi về Văn phòngBộ KH&CN (kèm theo Quyết định phê duyệt giao thực hiện các nhiệm vụ)trước ngày 15/6/2013.

4. Đối với các dự án tăng cường năng lựcnghiên cứu, sửa chữa, chống xuống cấp, xây dựng cơ bản của các tổ chức nghiêncứu – phát triển hoặc đầu tư chiều sâu cho các phòng thí nghiệm:

4.1. Các dự án tăng cường năng lựcnghiên cứu, sửa chữa, chống xuống cấp: Các đơn vị gửi báo cáo đầu tư về BộKhoa học và Công nghệ (thông qua Văn phòng Bộ) trước ngày 10/4/2013 đểBộ KH&CN xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư.

Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tàichính và Chủ Đầu tư triển khai các thủ tục phê duyệt đầu tư từ 01/5/2013đến 15/6/2013.

4.2. Các dự án sử dụng vốn đầu tư pháttriển cho KH&CN: thựchiện theo Hướng dẫn tại Công văn số 159/BKHCN-KHTC của Bộ Khoa học và Công nghệngày 18/01/2013 và theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ Khoa học và Công nghệ(nếu có).

5. Tổng hợp, xây dựng báo cáo kế hoạchKH&CN năm 2014

Đề nghị các đơn vị gửi Bản tổng hợp kếhoạch KH&CN năm 2014 gửi về Văn phòng Bộ và Vụ Kế hoạch- Tài chính (file đính kèm gửi theo địa chỉ email: [email protected]) trướcngày 15/6/2013.

Bản tổng hợp kế hoạch baogồm các nội dung sau:

+ Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 06tháng đầu năm và ước tính kế hoạch thực hiện 06 tháng cuối năm 2013;

+ Phương hướng, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2014;

+ Biểu thống kê tình hình thực hiện kế hoạchnăm 2013 (có mẫu kèm theo);

+ Biểu kế hoạch năm 2014 (có mẫu kèm theo);

+ Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triểncông nghệ nổi bật năm 2013 (có mẫu kèm theo);

+ Kết quả thực hiện mục tiêu Khoa học và Côngnghệ năm 2013 (có mẫu kèm theo).

Các mẫu biểu kèm theo được đăng tải trên trangtin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ trong mục “Thông báo”.

Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo việcxây dựng kế hoạch KH&CN năm 2014 đảm bảo nộidung và tiến độ đã nêu trên.

Bộ Khoa học và Công nghệ không xem xét cấpkinh phí đối với các nhiệm vụ của đơn vị không thực hiện đúng yêu cầu về nộidung và tiến độ quy định.

Nơi nhận:- Như trên;
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Công Tạc

Bộ Khoa học và Công nghệ

Đơn vị:……………….

Phụ lục 1

Biểu TK1

KẾTQUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NỔI BẬT NĂM 2012 - 2013

Số TT

Tên kết quả

Xuất xứ của kết quả

(Cơ quan tạo ra, tên đề tài/dự án, cấp quản lý)

Quy mô, khối lượng sản phẩm, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu

Hiệu quả kinh tế - xã hội*

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

* Bêncạnh việc phân tích hiệu quả kinh tế xã hội, cần nêu thêm:

- Đối vớicác kết quả đã được áp dụng: địa chỉ áp dụng và tiếp tục áp dụng;

- Đối vớicác kết quả chưa được áp dụng: tính khả thi, địa chỉ dự kiến áp dụng.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Đơn vị:……………….

Phụ lục 1

Biểu TK2

KẾTQUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2013

Stt

Nội dung

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

1

Bài báo, ấn phẩm khoa học được đăng tải trên các tạp chí quốc tế

2

Số lượng sáng chế được đăng ký bảo hộ

3

Tiêu chuẩn được ban hành

4

Quy chuẩn được ban hành

5

Số lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hình thành

6

Kết quả khác

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN