TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 178/CT-KTNB
V/v Chấn chỉnh thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính và văn minh công sở

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

Các phòng thuộc Cục thuế
Các Chi cục thuế quận, huyện

Năm 2010, ngành thuế thành phố vớikhẩu hiệu “Chung tay cải cách hành chính, nâng cao chất lượng quản lý thuế,tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đổi mới phương pháp làm việc" nhằm củng cốnâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thuế, phấn đấu thực hiện hoànthành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Trước đây, Cục thuế đã tổ chứcnhiều đợt kiểm tra tuân thủ công vụ và đã có văn bản nhắc nhở đến các đơn vị vềtăng cường và chấn chỉnh kịp thời việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.Mặc dù các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong thực hiện chấn chỉnh kỷ luật kỷcương hành chính, nhưng thực tế vẫn còn tồn tại và cần thiết phải tiếp tục chấnchỉnh. Cục trưởng đã chỉ đạo tăng cường chấn chỉnh, thực hiện kỷ luật, kỷ cươnghành chính tại văn bản số 3882/CT-TCCB ngày 20 tháng 05 năm 2009. Tuy nhiên vẫncòn một số đơn vị chưa chấp hành nghiêm. Cụ thể như:

1. Một số công chức, viên chức vẫnchưa thực hiện nghiêm văn minh công sở không chấp hành mặc trang phục của ngànhtrong những ngày đã quy định, ngoài ra vẫn còn một số công chức mặt quần Jeans,áo Pull, đi dép không có quai hậu đến công sở làm việc.

2. Không đeo thẻ ngành trong khithực hiện nhiệm vụ nơi công sở.

3. Đầu giờ làm việc vẫn còn phổbiến một số cán bộ, công chức, viên chức đi ăn sáng.

4. Đáng lưu ý trong việc thực hiệnchấm công qua thẻ (tại văn phòng Cục thuế) còn một số công chức, viên chức nhờđồng nghiệp quét thẻ dùm.

Để kịp thời chấn chỉnh các hiện tượngnêu trên, Ban Lãnh đạo Cục thuế yêu cầu các đồng chí Trưởng phòng, Chi cụctrưởng cần giám sát ngay đơn vị mình, tăng cường nhắc nhở thường xuyên cán bộ,công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm các quy định của Ngành và Cục Thuế(QĐ 1508/QĐ-TCT ngày 25/10/2007 của Tổng Cục thuế; Công văn 1005/TCT-TCCB ngày23/3/2009 của Tổng Cục thuế; công văn 3882/CT-TCCB ngày 20/5/2009 của Cục thuế…) nếu vẫn còn để xảy ra tình trạng trên thì Trưởng phòng, Chi cục trưởng và cánhân vi phạm sẽ bị xem xét trách nhiệm hành chính, đồng thời đơn vị bị trừ điểmtrong việc xét thi đua khen thưởng.

Ngày 01 tháng 01 năm 2010 Chính phủđã có quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng, trong những ngày qua quy địnhnày chưa được thực hiện nghiêm túc. Ban Lãnh đạo Cục yêu cầu các đơn vị quántriệt trong cơ quan để mọi thành viên nghiêm túc thực hiện quy định này.

Giao Phòng Kiểm tra nội bộ tổ chứcgiám sát kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất và báo cáo kết quả về Ban Lãnh đạoCục thuế.

Cục thuế yêu cầu các đồng chíTrưởng phòng, Chi cục trưởng Chi cục thuế triển khai đến toàn thể công chức,viên chức thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ Cục (để báo cáo);
- Lưu HC, KTNB (BP2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Ngọc Tâm