TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 178/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Công Ty TNHH may Top One
Địa chỉ: 17/6A Phan Huy Ich, P.12, Q. Gò vấp, TP.HCM
Mã số thuế : 0302538732

Trả lời văn thư số 01- 14/CV-TOngày 18/12/2014 của Công ty về lập hóa đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị giatăng (GTGT);

Căn cứ Khoản 2a Điều 16 Thôngtư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn:

“Ngày lập hóa đơn đối với bánhàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá chongười mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

…”

Căn cứ Khoản 3 Điều 5 Thông tưsố 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản cácthủ tục hành chính về thuế:

“a) Sửa đổi, bổ sung hướng dẫntại điểm b, c khoản 1 Điều 16 như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơnkhi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyếnmại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi,trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyểnnội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Nội dung trên hóa đơn phải đúngnội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùngcùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viếtphải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạchchéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in đượclập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo. ”

Trường hợp Công ty trình bày cóký hợp đồng may gia công cho Công ty TNHH Apparel Far Eastern (VN), theo địnhmức quy định Công ty TNHH Apparel Far Eastern (VN) đã cung cấp đủ nguyên phụliệu để gia công, nhưng trong quá trình gia công đã làm hư một số nguyên phụliệu nên Công ty đề nghị cấp thêm số nguyên phụ liệu (ngoài định mức) để hoànthành lô hàng gia công (Công ty TNHH Apparel Far Eastern (VN) đã cấn trừ sốtiền tương ứng với số nguyên phụ liệu cung cấp ngoài định mức vào tiền công giacông lô hàng) thì đây là trường hợp Công ty TNHH Apparel Far Eastern (VN) bánhàng hóa (nguyên phụ liệu) cho Công ty, khi Công ty TNHH Apparel Far Eastern(VN) giao hàng phải lập hóa đơn xuất giao cho Công ty, đồng thời Công ty phảilàm thủ tục nhập khẩu đối với số hàng hóa trên theo quy định.

Việc Công ty TNHH Apparel Far Eastern(VN) yêu cầu Công ty lập hóa đơn giảm giá thành tương đương với số tiền mà Côngty đã nhận nguyên phụ liệu hư là không đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công tybiết để thực hiện theo đúng qui định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KTT1;
- Lưu (TTHT, VT).
4307-322134/14-Tpvu

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga