TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------------------
Số: 178/GSQL-TH
V/v: Xác minh C/O mẫu AI, mẫu E
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2012
Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.
Trả lời công văn số 622/HQHCM-GSQL ngày 06/03/2012 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đề nghị xác minh tính hợp lệ của C/O mẫu AI có số tham chiếu 49081294 ngày 06/02/2012, số 49081561 ngày 07/02/2012 và C/O mẫu E có số tham chiếu E123100480260005 ngày 11/01/2012, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:
Tổng cục sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Ấn Độ và Trung Quốc xác minh tính hợp lệ của C/O mẫu AI có số tham chiếu 49081294 ngày 06/02/2012, số 49081561 ngày 07/02/2012 và C/O mẫu E có số tham chiếu E123100480260005 ngày 11/01/2012E nêu trên và sẽ thông báo cho Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh khi có kết quả xác minh.
Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết, thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH(05 bản)
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Âu Anh Tuấn