TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 178/GSQL-TH
V/v xác minh C/O

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Tp Hải Phòng

Trả lời công văn số 1334/HQHP-GSQLngày 28/02/2013 của Cục Hải quan Tp Hải Phòng vướng mắc liên quan đến C/O, CụcGiám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Giám sát quản lý sẽ tiến hànhxác minh với cơ quan cấp có thẩm quyền liên quan và thông báo khi có kết quả.

Cục Giám sát quản lý thông báo chođơn vị được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn