BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 178/TCT-CS
V/v: thuế GTGT đối với dịch vụ khám bệnh và hàng khuyến mại

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Cụcthuế tỉnh Đồng Tháp.

Trảlời công văn số 2792/CT-TTHT ngày 7/12/2007, của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp vềthuế GTGT đối với dịch vụ khám bệnh và hàng khuyến mại, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

1.Về GTGT đối với dịch vụ khám bệnh:

Tạiđiểm 1.9 mục II phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:“Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòngdịch bệnh, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khỏe, phục hồichức năng cho người bệnh và dịch vụ thú y” thuộc đối tượng không chịu thuếGTGT.

Căncứ quy định trên, các dịch vụ chụp X Quang, CT, đo điện tim, đo độ loãng xương,dịch vụ chuyển bệnh bằng xe cấp cứu, phí giường bệnh thuộc đối tượng không chịuthuế GTGT, không phân biệt bệnh viện tư nhân hay bệnh viện của nhà nước cungcấp các dịch vụ này.

2.Về kê khai thuế GTGT đối với hàng khuyến mại, Tổng cục Thuế đang dự thảo trìnhBộ Tài chính Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày9/4/2007, trong đó có hướng dẫn việc kê khai và sử dụng hóa đơn đối với hàngkhuyến mại.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ
- Lưu: VT; CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương