TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 178/TXNK-QLN
V/v Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Chi nhánh Hà Nội – Công ty cổ phần F.O.R.D Hải Phòng
(P1305 – Nhà C4 Khu đô thị Mỹ Đình I – Đ. Nguyễn Cơ Thạch – Xã Mỹ Đình – H. Từ Liêm – Hà Nội)

Trả lời công văn số 06/CV ngày15/02/2012 của Chi nhánh Hà Nội – Công ty cổ phần F.O.R.D Hải Phòng về việc xácnhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

1. Căn cứ kết quả tra cứu số liệutrên hệ thống KT559 ngày 21/02/2012 tại Tổng cục Hải quan thì tính đến thờiđiểm 10h54 phút ngày 21/02/2012, Chi nhánh Hà Nội – Công ty cổ phần F.O.R.D HảiPhòng, MST: 0200622336-002 không còn nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liênquan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phốtrong thời gian 15 ngày (kể từ ngày phát hành văn bản này) trên cơ sở chứng từ,sổ sách kế toán thuế xuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế chi nhánh của Côngty. Trường hợp xác định chi nhánh Công ty còn nợ thuế bao gồm cả số liệu trênhệ thống KT559 và các trường hợp không phản ánh trên hệ thống này liên quan đếnhoạt động xuất nhập khẩu thì kịp thời báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan để xácnhận lại tình trạng nợ thuế của chi nhánh Công ty; Quá thời hạn nêu trên nếuCục Hải quan tỉnh, thành phố không thông báo về Tổng cục thì phải chịu tráchnhiệm về các khoản nợ của chi nhánh Công ty tại đơn vị mình.

3. Kể từ ngày phát hành văn bảnnày, nếu chi nhánh Công ty đến đăng ký làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cục Hảiquan tỉnh, thành phố thì yêu cầu chi nhánh Công ty phải nộp đủ thuế và cáckhoản nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu trước khi giải phónghàng.

4. Xác nhận này có giá trị sau 30ngày kể từ ngày ký văn bản này với điều kiện chi nhánh Công ty có bản cam kếtkhông có các khoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt độngXNK tính đến ngày ký văn bản này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các camkết này.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quanthông báo để Chi nhánh Hà Nội – Công ty cổ phần F.O.R.D Hải Phòng và Cục Hảiquan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Địa chỉ nhận công văn trả lời:
Chi nhánh Hà Nội – Công ty cổ phần F.O.R.D Hải Phòng – SN 19 – Ngõ 31 Đ. Doãn Kế Thiện – P. Mai Dịch – Q. Cầu Giấy – Hà Nội (ĐT: 0983359659);
- Lưu: VT, QLN (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn