VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 178/VPCP-NN
V/v phát triển cao su các tỉnh khu vực Tây Bắc

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (côngvăn số 3492/BNN-TT ngày 20 tháng 12 năm 2007) về việc phát triển cao su tại cáctỉnh khu vực Tây Bắc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Việc phát triển cao su ở các tỉnh Tây Bắc cần phải thậntrọng, tránh tư tưởng chủ quan, nóng vội, phát triển tự phát làm theo phongtrào; Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La phối hợp với BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức khảo sát xác định những tiểu vùngcó điều kiện tự nhiên, sinh thái phù hợp với việc trồng cây cao su để xây dựngquy hoạch và dự án đầu tư phát triển, đồng thời có bước đi và giải pháp đồng bộvề chính sách và tổ chức sản xuất, bảo đảm thực hiện dự án có hiệu quả.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợpvới Ủy ban nhân dân các tỉnh và các Bộ ngành liên quan đánh giá tổng kết việctriển khai thực hiện Quyết định số 86/TTg ngày 5 tháng 02 năm 1996 của Thủtướng Chính phủ về Tổng quan phát triển ngành cao su Việt Nam từ năm 1996 đếnnăm 2005, xây dựng quy hoạch phát triển cao su Việt Nam đến năm 2015 và địnhhướng đến năm 2025, trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, Ủy ban nhân dâncác tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT: Trương Vĩnh Trọng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: NN&PTNT, KH&ĐT, TC;
- Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,
Nguyễn Quốc Huy, Phạm Viết Muôn,
các Vụ: ĐP, Website CP, TH;
- Lưu: VT, NN (3). 22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn