BỘ TÀI CHÍNH
-----------------
Số: 17804/BTC-TCHQ
V/v: Thực hiện công văn số 12485/BTC-TCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
Bộ Tài chính nhận được báo cáo của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố về vướng mắc khi triển khai, thực hiện công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/09/2013 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
1. Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 12485/BTC-TCT dẫn trên.
2. Về việc ghi kết quả kiểm tra thực tế hướng dẫn tại điểm 2.1, công văn số 12485/BTC-TCT:
a) Đối với hàng hóa xuất khẩu không có quy định pháp luật phải kiểm tra chất lượng thì không phải ghi chất lượng hàng hóa xuất khẩu theo hướng dẫn tại điểm 2.1 công văn 12485/BTC-TCT.
b) Đối với mặt hàng phân bón xuất khẩu: Yêu cầu doanh nghiệp xuất trình hợp đồng mua bán hàng hóa giữa doanh nghiệp và nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối, hóa đơn mua hàng (thay vì yêu cầu doanh nghiệp phải xuất trình chứng nhận của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối).
c) Đối với mặt hàng điện thoại di động: Không yêu cầu nộp giấy thỏa thuận của nhà phân phối độc quyền.
d) Đối với các lô hàng xuất khẩu thuộc diện bảo quản theo chế độ lạnh thực hiện kiểm tra xác suất từ 5 - 10% để xác định đúng tên hàng, việc xác định trọng lượng hàng khai báo được kiểm tra qua hệ thống cân điện tử, nếu có nghi ngờ về lô hàng xuất khẩu thì tiến hành kiểm tra thực tế 100% lô hàng.
đ) Đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng phương tiện vận tải thủy (tàu, xuồng, xà lan) qua cửa khẩu đường sông, việc kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện tại địa điểm tổng kết hàng hóa được Tổng cục Hải quan công nhận tại khu vực cửa khẩu hoặc tại địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa để bốc xếp lên phương tiện vận tải và cơ quan Hải quan thực hiện giám sát hàng hóa xuất khẩu đã được xếp lên phương tiện vận tải cho đến khi phương tiện vận tải chở hàng hóa xuất khẩu thực xuất cảnh.

>> Xem thêm:  Tư vấn tranh chấp thửa đất ? Tranh chấp về thời hạn thuê đất xử lý như thế nào ?

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Các Vụ: PC, CST, TTr;
- TCT, TCHQ (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ (48)
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Những vấn đề cần lưu ý khi chuyển nhượng bất động sản để tránh tranh chấp ?