BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1781/BXD-KTXD
V/v vn dụng đnh mc dtoán xây dựng công trình, đơn g kho sát xây dựng công trình trong công tác duy tu sửa chữa đường bộ.

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Sở Giao thông vận tảithành phố Cần Thơ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 828/SGTVT-QLKCHTGT ngày11/6/2014 của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ về vận dụng định mức dựtoán xây dựng công trình, đơn giá khảo sát xây dựng công trình trong công tácduy tu sửa chữa đường bộ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại khoản 3.3 và 3.4, Điều 16 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chiphí đầu tư xây dựng công trình đã quy định: “ Chủ đầu tư quyết định việc ápdụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc điều chỉnh, xây dựng mới đểlập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp sử dụng các định mức được điều chỉnh hoặcxây dựng mới nói trên để lập đơn giá xây dựng trong các gói thầu sử dụng vốnngân sách nhà nước áp dụng hình thức chỉ định thầu, thì chủ đầu tư báo cáongười quyết định đầu tư xem xét, quyết định”.

Tại khoản 3 Điều 17 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày26/5/2010 đã quy định: “ Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn căn cứ vào yêu cầu kỹthuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình và phươngpháp lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp theo hướng dẫn tạiPhụ lục số 6 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD để tổ chức lập đơn giá xây dựngcông trình, giá xây dựng tổng hợp làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư, dự toáncông trình”.

2. Trường hợp nêu tại văn bản số 828/SGTVT-QLKCHTGT ngày11/6/2014, đối với đơn giá khảo sát xây dựng công trình trong công tác duy tusửa chữa đường bộ có tính chất tương tự về biện pháp thi công, công nghệ thicông so với các công việc định mức của công trình tương tự đã được Bộ Giaothông vận tải ban hành thì chủ đầu tư quyết định việc vận dụng để làm cơ sở lậpđơn giá cho các gói thầu và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ căn cứ ý kiếntrên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (TH8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh