BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17811/QLD-KD
V/v cung ứng thuốc phòng,chống bệnh sốt xuất huyết

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Các bệnh viện trực thuộc Bộ;
-
Tổng Công ty Dược Việt Nam;
-
Các đơn vị sản xuất, nhập khẩu thuốc.
(Sau đây gọi tắt là các Đơn vị).

Hiện nay, bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạptại nhiều địa phương trên cả nước. Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 458/QĐ-BYT ngày 16/02/2011 về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốtxuất huyết Dengue và Quyết định số 1537/QĐ-BYT ngày29/04/2014 về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Denguebằng y học cổ truyền.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc đảm bảocung ứng đủ thuốc phục vụ phòng và điều trị bệnh, Cục Quản lý Dược đề nghị nhưsau:

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sởkhám, chữa bệnh trên địa bàn liên hệ với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhậpkhu thuốc để chủ động lập dựtrù, xây dựng kế hoạch cung ứng, đảm bảo đủ thuc đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch bệnh, tránh để xảy ratình trạng thiếu thuốc, biến động tăng giá thuốc trên địa bàn.

2. Các bệnh viện trực thuộc Bộ chủ động lập kế hoạch mua sắm thuốc phục vụcông tác chẩn đoán, điều trị bệnh sốt xuất huyết và liên hệ với các đơn vị sảnxuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc để đảm bảo đủ thuốc cho công tác khám chữa bệnh.

3. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc tăng cường nguồn cung,xây dựng kế hoạch cung ứng thuốc để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, khẩn trươngcung ứng đủ thuốc khi nhận được đặt hàng của các cơ sở khám, chữa bệnh.

4. Tổng Công ty Dược Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiệnnghiêm túc và kịp thời các nội dung liên quan tại Công văn này.

Cục Quản lý Dược sẽ xem xét, giải quyết theo quytrình thẩm định nhanh các Dự trù, Đơn hàng nhập khẩu thuốc phục vụ công tác chẩnđoán, điều trị bệnh sốt xuất huyết của các đơn vị để đảm bảo đủ thuốc đáp ứngnhu cầu cấp bách phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ PhòngQuản lý kinh doanh Dược, điện thoại: 04.38461525.

Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
-
Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để b/cáo);
-
Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
-
Cục KCB, Cục YTDP - BYT (đp/hợp);
-
Cục Y tế, BCA;
-
Cục Quân Y, BQP;
-
Cục Y tế, Bộ GTVT;
-
Website Cục QLD;
-
Lưu VT, KD (HH).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt