BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1782/BGTVT-KHCN
V/v thực hiện Quyết định 15/2005/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:

- Các Sở Giao thông vận tải;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Thanh tra Bộ.

Thực hiện Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơgiới đường bộ ban hành kèm Quyết định 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/5/2005 của Bộtrưởng Bộ Giao thông vận tải, công tác cải tạo xe cơ giới đã đạt được những kếtquả nhất định. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đã xảy ra tình trạng cải tạotăng kích thước thùng chở hàng của ô tô (ô tô tải thông thường, ô tô tải tự đổ)so với thiết kế của nhà sản xuất để chở hàng vượt quá tải trọng thiết kế, gâyhư hỏng nghiêm trọng đến cầu, đường bộ, gây mất an toàn giao thông.

Để khắc phục các tồn tại trên, Bộ GTVT yêu cầu:

1. Các Sở GTVT dừng ngay việc thực hiện thẩm định thiết kế,nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận chất lượng An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môitrường xe cơ giới cải tạo trong các trường hợp sau đây:

a) Ô tô tải thông thường cải tạo thay đổi chiều dài cơ sở,kích thước thùng chở hàng (không kể trường hợp cải tạo lắp đặt khung mui chemưa, nắng bảo vệ hàng hóa), cải tạo thành ô tô tải tự đổ;

b) Ô tô tải tự đổ thay đổi chiều dài cơ sở, kích thước thùngchở hàng (kể cả khi cải tạo lắp thêm các tấm chắn bụi), cải tạo thành ô tô tảithông thường;

c) Ô tô đầu kéo cải tạo thành ô tô tải thông thường, ô tôtải tự đổ;

d) Ô tô khách cải tạo thành ô tô tải, ô tô tải tự đổ, ô tôtải chuyên dùng.

2. Cục Đăng kiểm Việt Nam, Vụ Khoa học – Công nghệ, Thanhtra Bộ GTVT có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện yêu cầu nêu trên.

3. Giao Cục Đăng kiểm Việt Nam khẩn trương soạn thảo Thôngtư thay thế Quyết định 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 trình Bộ trong tháng06 năm 2012. Vụ Khoa học – Công nghệ chủ trì phối hợp với các Vụ: Pháp chế, Vậntải, An toàn giao thông, Kết cấu hạ tầng giao thông, Môi trường, Thanh tra Bộ,Văn phòng Bộ trình Bộ trưởng ký ban hành tháng 10 năm 2012.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng (để chỉ đạo);
- Cục Cảnh sát GT ĐB-ĐS (Bộ Công an) (để p/h);
- Các Vụ: PC, VT, ATGT, KCHTGT, MT;
- VP Bộ, Thanh tra Bộ;
- Lưu VT, KHCN.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng