BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1782/TCHQ-GSQL
V/v thanh khoản HĐGC

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 492/HQHN-NV ngày 31/3/2010 của Cục Hảiquan TP Hà Nội về việc thanh khoản hợp đồng gia công của Công ty Cổ phầnPROGTECHNO, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Cục Hải quan TP. Hà Nội cần chỉ đạo Chi cục Hải quan đầutư gia công kiểm tra, xác minh các nội dung cụ thể sau để làm cơ sở thanh khoảnhợp đồng gia công:

- Căn cứ các chứng từ thuộc hợp đồng gia công số 01/2008/PRVN-SUGITECH và phụ lục hợp đồng gia công số 01/2008/PRVN-SUGITECH cònlưu tại Hải quan (tờ khai nhập khẩu, tờ khai xuất khẩu...);

- Các chứng từ khác như chứng từ thanh toán tiền công giacông; phiếu nhập kho xuất kho;

- Các chứng từ kế toán, sổ sách kế toán...

- Ngoài ra, cần phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu xuấtkhẩu sản phẩm để xác định hàng hóa xuất khẩu đã thực xuất khẩu.

Nếu qua xác minh xác định được hàng hóa đã thực xuất khẩuthì tiến hành thanh khoản hợp đồng gia công theo qui định.

Cục Hải quan TP. Hà Nội cần lưu ý việc giải trình của Côngty có những điểm bất hợp lý. Ví dụ tại công văn số 09/2010/CV-PROG ngày15/3/2010, Công ty giải trình lô hàng có số lượng 50.000 êcu xuất khẩu theo tờkhai số 6103/XK /XGC ngày 13/8/2008, được xuất từ cảng Hải Phòng đến cảng Nagoya- Nhật Bản, nhưng thực tế Công ty Sugitec không nhận được lô hàng đã bị mất màchỉ nhận được lô hàng 188.929 êcu theo tờ khai số 5881/XK /XGC ngày 04/8/2008được đóng chung cont với tờ khai số 6103/XK/XGC. Như vậy, việc 02 lô hàng xuấtkhẩu thuộc 02 tờ khai khác nhau đóng chung 01 cont nhưng khách hàng chỉ nhậnđược 01 lô hàng, còn 01 lô hàng lại cho là mất là bất hợp lý, không có cơ sở đềkhẳng định hàng hóa thực xuất khẩu.

2. Trường hợp qua xác minh, kiểm tra, đối chiếu xác địnhkhông có cơ sở để thanh khoản hợp đồng gia công, việc chậm thanh khoản hợp đồnggia công diễn ra đã lâu, việc điều tra vụ án của Cơ quan Công an không có kếtquả thì đề nghị Công ty nộp đầy đủ thuế theo qui định.

3. Cục Hải quan TP. Hà Nội cần có văn bản thông báo cho Côngan Hà Nội biết lý do không thanh khoản được để cơ quan Công an tiếp tục xácminh, điều tra vụ an.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết,thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường