B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 17821/BTC-TCT
V/v: miễn thuế TNCN và tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tnh Long An

Bộ Tài chính nhận được công văn số 3630 /UBND-KT ngày22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An v/v xem xét miễn tiền nợ thuế thunhập cá nhân (TNCN), không thu tiền chậm nộp của công ty TNHH Thể thao Đồng Tâmvà đề xuất cơ chế hỗ trợ. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về nghĩa vụ thuế

- Điều 1 Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhậpcao số 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 19/5/2001 quy định:

“Công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ởnước ngoài và cá nhân khác định cư tại Việt Nam có thu nhập; người nước ngoàilàm việc tại Việt Nam có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập theo quy định tạiPháp lệnh này”.

- Điều 2 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm2007 quy định:

“Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú cóthu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoàilãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam”.

Như vậy, các cầu thủ bóng đá và các cá nhân khác làm việc tạiCông ty TNHH Thể thao Đồng Tâm là đối tượng nộp thuế thu nhập đối với người cóthu nhập cao trước đây và thuế TNCN hiện hành.

- Điều 18 Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhậpcao số 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 19/5/2001 quy định:

“Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ,thông báo số thuế thu nhập phải nộp của từng người và nộp vào ngân sách nhà nướctheo quy định”.

- Điều 24 Luật thuế TNCN số04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 quy định:

“Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấutrừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước và quyết toán thuế đối với các loại thu nhậpchịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế”.

Theo đó, Công ty TNHH Thể thao Đồng Tâm là tổ chức, cá nhântrả thu nhập có nghĩa vụ kê khai, khấu trừ, nộp thuế vào ngân sách nhà nước vàquyết toán thuế đối với các loại thu nhập chịu thuế trả cho người lao động.

Thuế thu nhập của các cá nhân làm việc tại Công ty TNHH Thểthao Đồng Tâm không phải là nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp nên không ảnh hưởngđến tình hình tài chính doanh nghiệp.

2. Về miễn thuế TNCN

- Điều 20 Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhậpcao số 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 19/5/2001 quy định:

“1. Trong trường hợp bị thiên tai, địch họa, tai nạn ảnh hưởngđến đời sống của người nộp thuế, thì người nộp thuế được xét giảm thuế hoặc miễnthuế thu nhập.

2. Người nộp thuế được xem xét miễn giảm thuế thu nhập trongmột số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định”.

- Điều 5 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm2007 quy định:

“Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tainạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuếtương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp”.

Căn cứ các quy định nêu trên, các cầu thủ bóng đá và các cánhân làm việc tại Công ty TNHH Thể thao Đồng Tâm không thuộc trường hợp đượcxét giảm thuế, miễn thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao trước đây vàthuế TNCN hiện hành.

3. Về miễn tiền chậm nộp tiền thuế

Điều 35 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của BộTài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày22/7/2013 của Chính phủ quy định người nộp thuế được miễn tiền chậm nộp trongtrường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèohoặc trường hợp bất khả kháng khác.

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Tài chính chưa đủ cơ sở để xemxét miễn tiền chậm nộp phát sinh từ thuế thu nhập đối với người có thu nhập caovà thuế TNCN của các cầu thủ bóng đá và các cá nhân khác theo đề nghị của Ủyban nhân dân tỉnh Long An.

Bộ Tài chính trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Long An biết,chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Long An đôn đốc Công ty TNHH Thể thao Đồng Tâm nộp đủ tiềnthuế còn nợ và tiền chậm nộp nêu trên vào ngân sách nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Long An;
- Công ty TNHH Thể thao Đồng Tâm;
- Vụ Pháp chế, Vụ CS thuế;
- Lưu: VT, TCT(VT, TNCN, QLN2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn