BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1783/TCHQ-KTTT
Về việc hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Elegant TeamManufacturer.
(Khu Công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 02/ETM ngày 10/3/2009 của Công ty TNHHElegant Team Manufacturer về việc hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu theo hìnhthức phi mậu dịch đã đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu hoặc tái xuất, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 hướng dẫnthi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 hướng dẫn về thủtục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan của Bộ Tài chính.

- Hàng hoá nhập khẩu theo tờ khai phi mậu dịch là hàng hoákhông nhằm mục đích thương mại.

- Hàng hoá của Công ty nhập khẩu theo hình thức phi mậu dịchsau đó đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu hoặc tái xuất ra nước ngoài không đượcxét hoàn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Elegant TeamManufacturer biết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông