BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------

Số: 1784/TCHQ-GSQL

V/v: tính xác thực của C/O mẫu AK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 623/HQHCM-GSQL ngày 06/03/2012 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xem xét tính hợp lệ của C/O mẫu AK số tham chiếu 063-12-0023329 cấp ngày 10/01/2012, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. C/O mẫu AK trên được cấp bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp EUMSEONG. Chữ ký trên C/O là chữ ký của ông/bà KWON HYUN-KYUNG, đã được Tổng cục Hải quan thông báo tại công văn số 6611/TCHQ-GSQL ngày 27/12/2011.

2. Việc kiểm tra C/O mẫu AK điện tử của Hàn Quốc được thực hiện kết hợp với kiểm tra đối chiếu qua website của cơ quan cấp. Trường hợp C/O phù hợp với bộ hồ sơ hải quan và thông tin trên website của cơ quan cấp, không có sự khác biệt về thể thức với C/O mẫu AK đã được hướng dẫn tại các văn bản của Tổng cục Hải quan và C/O mẫu AK hợp lệ đã được chấp nhận trước đó, đồng thời không có nghi ngờ nào khác, thì có thể xem xét chấp nhận cho hàng hóa hưởng ưu đãi AKFTA.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn