BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1784/TCHQ-GSQL
V/v phân loại đĩa quang CD-R chưa ghi

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Trung tâm PTPL hàng hoá XNK miềnNam

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 31/PTPLMN-NV ngày06/2/2009 của Trung tâm PTPL miền Nam đề nghị Tổng cục cho ý kiến về việc phânloại mặt hàng đĩa quang chưa ghi (CD-R) thuộc tờ khai hải quan số 399/NK /KD/KV1ngày 13/02/2008 của Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn KV1, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi banhành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng BộTài chính và báo cáo của Trung tâm PTPL hàng hoá xuất nhập khẩu miền Nam tạicông văn 31/PTPLMN-NV dẫn trên, thì mặt hàng đĩa quang, chưa ghi (CD-R) dùngcho hệ thống đọc bằng laser, sử dụng cho các loại máy ghi bằng laser kể cả máytính, thuộc nhóm 85.23, mã số chi tiết 852340.19.20, thuế suất thuế nhập khẩuưu đãi là 17%. (Theo Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 của Bộtrưởng Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuếsuất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuấtkhẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì hàng hoá có mã số nêu trên có thuế suấtthuế nhập khẩu ưu đãi là 14%).

Tổng cục trả lời để Trung tâm PTPL hàng hoá XNK miền Nambiết./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Vũ Quang Vinh