BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1784/TCT-CS
V/v tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu

Trả lời công văn số 30/CT-THNVDT ngày 11/1/2013 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc xin ý bến chỉđạo về khoản tiền sử dụng đất đã nộp NSNN, nay đơn vị đề nghị miễn, giảm đểđược hoàn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 3 Điều 1Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 9/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thutiền sử dụng đất đã quy định:

"3. Sửa đổi,bổ sung khoản 1 Điều 13 như sau:

" 1. Giảm tiền sửdụng.đất theo quy định của Luật Đầu tư:

b) Được giảm 30% tiên sửdụng đất phải nộp ngân sách nhà nước trong các trường hợp sau đây:

- Dự án đầu tư tại địabàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn"

- Tại điểm 52 Phụ lục B- Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CPngày 22/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đầutư quy định:

"Địa bàn có điềukiện đặc biệt khó khăn: Bạc Liêu: toàn bộ các huyện"

- Tại Khoản 14 Điều 1Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghịđịnh số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luậtquản lý thuế đã quy định:

" 1. Tiền thuế,tiền phạt được coi là nộp thừa khi :

a) Người nộp thuế có sốtiền thuế, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền phạt phải nộp; trừtrường hợp quy định tại khoản 2 Điều 111 Luật Quản lý thuế;

...2.Người nộp thuế có quyền yêu cầu cơquan quản lý thuế giải quyết số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa theo các cáchsau:

a) Bù trừ số tiền thuế,tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền phạt còn nợ, kể cả việc bù trừ giữacác loại thuế với nhau;

b) Trừ vào số tiền thuếphải nộp của lần nộp thuế tiếp theo;

c) Hoàn trả tiền thuế,tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền phạt (baogồm cả trường hợp nộp thừa do thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị giatăng)".

- Theo quy định tại Điều39 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2002 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 củaChính phủ thì việc miễn giảm tiền sử dụng đất do cơ quan thuế trực tiếp kiểmtra hồ sơ, ra quyết định miễn, giảm.

Căn cứ các quy định trênvà hồ sơ kèm theo, nếu Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh bất động sản BạcLiêu được nhà nước giao đất để thực hiện dự án đầu tư tại các huyện thuộc tỉnhBạc Liêu thuộc diện Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặcbiệt khó khăn thì được giảm 30% tiền sử dụng đất (SDĐ) phải nộp đối với diệntích đất được giao để thực hiện dự án. Trường hợp Công ty đã nộp đủ tiền SDĐ,nay mới có hồ sơ xin được giảm tiền SDĐ phải nộp thì Cục Thuế kiểm tra hồ sơ,nếu đáp ứng quy định thì ban hành quyết định giảm tiền SDĐ cho đơn vị tương ứngvới từng dự án và thực hiện xử lý số tiền SDĐ được giảm theo quy định áp dụngđối với trường hợp nộp thừa tiền thuế theo quy định tại Thông tư số28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính (nêu trên).

Tổng cục Thuế trả lời đểCục Thuế tỉnh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế- Bộ Tài chính
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn