BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17849/BTC-TCT
V/v miễn lệ phí trước bạ nhà cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động thu nhập thấp và thu nhập trung bình

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 7310/VPCP-KTTH ngày 19/10/2011 của Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính xemxét, xử lý theo quy định hiện hành và có công văn trả lời Ủy ban nhân dân thànhphố Hồ Chí Minh về việc kiến nghị xem xét miễn phí toàn bộ lệ phí trước bạ chocán bộ, công chức, viên chức và người lao động thu nhập thấp và thu nhập trungbình. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1, Điều 9, Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định miễn lệphí trước bạ như sau:

"1. Nhà ở, đất ở của hộ nghèo;nhà ở, đất ở của người dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùngkhó khăn; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trìnhphát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùngxa; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số ở TâyNguyên".

Căn cứ các quy định nêu trên, thìhiện nay chỉ có quy định miễn lệ phí trước bạ đối với các trường hợp hộ nghèocó giấy chứng nhận là hộ nghèo do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc được Ủy bannhân dân xã, phường, thị trấn (cấp xã) nơi cư trú xác nhận là hộ nghèo theo quyđịnh về chuẩn nghèo của Thủ tướng Chính phủ. Nghị định số 45/2011/NĐ-CP chưa cóquy định về miễn lệ phí trước bạ đối với nhà ở cho cán bộ, công chức, viênchức, người lao động thu nhập thấp và thu nhập trung bình. Vì vậy, Bộ Tài chínhkhông có căn cứ pháp lý để giải quyết kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phốHồ Chí Minh về miễn lệ phí trước bạ cho các đối tượng trên.

Bộ Tài chính trả lời để Ủy ban nhândân thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế (BTC), Vụ CS (BTC);
- Cục QLCS;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT; TCT (VT, CS (3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn